Reorganizavimo sąlygos ir reorganizavimo ataskaita | UAB steigimas

Reorganizavimo sąlygos ir reorganizavimo ataskaita

Patalpinta kategorijoje [ Įmonių reorganizavimas ]

Reorganizavimo sąlygose turi būti nurodyta informacija apie visus juridinius asmenis, dalyvaujančius reorganizuojant, reor­ganizavimo būdai, pasibaigiantys ir tęsiantys veiklą juri­diniai asmenys, reorganizuoto juridinio asmens dalyvio tapimo tęsiančio veiklą po reor­ganizavimo juridinio asmens dalyviu tvarka (kaip ir kur turi kreiptis juridinio asmens dalyvis), sąlygos, kuriomis tampama kito juridinio as­mens dalyviu (pvz., akcijų keitimo sąlygos) ir terminai (koks nustato­mas laikotarpis tapti kito juridinio asmens dalyviu) bei išmokos (jeigu tapti kito juridinio asmens dalyviu negalima proporcingai skirstant ak­cijas, dalis, pajus, gali būti išmokamos piniginės kompensacijos) juridi­nio asmens dalyviams. Taip pat turi būti nurodomas momentas, nuo ku­rio pasibaigusio juridinio asmens teisės ir pareigos pereina tęsiantiems veiklą pasibaigus reorganizavimui juridiniams asmenims. Paprastai tai yra momentas, kai įregistruojamas naujas juridinis asmuo arba išregist­ruojamas pasibaigiantis juridinis asmuo. Reorganizavimo sąlygos gali numatyti ir kitokį momentą. Reorganizavimo sąlygose turi būti numato­mos ir papildomos teisės, suteikiamos valdymo organo nariams, kitiems organams ar administracijos darbuotojams. Šios teisės yra papildomos garantijos organų nariams ar darbuotojams, taip pat specialios kompen­sacijos, susijusios su reorganizavimu, jeigu tokios yra numatomos. (Mikelėnas V., Bartkus G., Mizaras V., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras, 2002,  p. 215).

Įmonės gali būti reorganizuojamos: joms susijungus į gamybinius susivienijimus ir asociacijas, prisijungus prie kitų įmonių, susivienijimų, pasidalijus į kelias įmones. Įmonių reorganizavimo tvarką ir pasekmes nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos konkurencijos ir Įmonių bankroto įstatymai, kiti įstatyminiai aktai ir įmonės įstatai bei kiti įmonės steigimo dokumentai. Įmonę reorganizavus, naujam juridiniam asmeniui pereina teisės ir prievolės, įskaitant nesumokėtas į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, taip pat mokesčio administratoriaus pareigūnų ir kitų valstybės institucijų priskaičiuotas sumas, tarp jų baudas ir delspinigius, iki reorganizuojamos įmonės išregistravimo įstatymų nustatyta tvarka.
Įmonę likvidavus arba reorganizavus daromi atitinkami įrašai įmonių registravimo rejestre. Apie tai skelbiama vietos ir Respublikos spaudoje (Lietuvos Respublikos įmonių rejestro įstatymas).

Yra nustatytas reikalavimas paskelbti reorganizavimo sąlygas viešai ir pateikti juridinių asmenų registrui. Dokumentai turi būti pateikiami juridinių asmenų registro nuostatuose nustatyta tvarka. Keičiami steigimo dokumentai pa­teikiami kaip vientisas pakeistas dokumento tekstas. Juridinių asmenų registro duomenyse informacija apie reorganizuojamą juridinį asmenį ir reorganizuojant dalyvaujantį juridinį asmenį nurodoma remiantis CK 2.66 straipsnio 1 dalies 10 punktu. (Mikelėnas V., Bartkus G., Mizaras V., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras, 2002,  p. 216)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.


Palikite komentarą