Juridinių asmenų reorganizavimo būdai | UAB steigimas

Juridinių asmenų reorganizavimo būdai

Patalpinta kategorijoje [ Įmonių reorganizavimas ]

Juridiniai asmenys gali būti reorganizuojami keliais būdais:

  1. Jungimo būdu:

1.1. Prijungimo;

1.2. Sujungimo.

  1. Skaidymo būdu:

2.1. Išdalijimo;

2.2. Padalijimo.

Prijungimas – tai vieno ar daugiau juridinių asmenų prijungimas prie kito juridinio asmens, kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos.

Sujungimas – tai dviejų ar daugiau juridinių asmenų susivieniji­mas į naują juridinį asmenį, kuriam pereina visos reorganizuotų juridi­nių asmenų teisės ir pareigos.

Išdalijimas – tai reorganizuojamo juridinio asmens teisių ir parei­gų išdalijimas kitiems veikiantiems juridiniams asmenims.

Padalijimas – tai vieno reorganizuojamo juridinio asmens pagrin­du įsteigimas dviejų ar daugiau juridinių asmenų, kuriems tam tikro­mis dalimis pereina reorganizuoto juridinio asmens teisės ir pareigos. (Mikelėnas V., Bartkus G., Mizaras V., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras, 2002,  p. 211-212)

Reorganizuojant prijungimo būdu dalyvauja vienas arba keletas juridinių asmenų (reorganizuojami juridiniai asmenys), kurių veikla pasibaigia, ir esamas juridinis asmuo (reorganizuojant dalyvaujantis juridinis asmuo), kuriam pereina visos reorganizuojamo asmens teisės ir pareigos.

Sujungiant dalyvauja du ar daugiau juridinių asmenų (re­organizuojami juridiniai asmenys), kurie pasibaigia susivienydami į naują juridinį asmenį, kuriam pereina visos reorganizuotų juridinių asmenų teisės ir pareigos.

Išdalijant dalyvauja vienas juridinis asmuo (reorganizuojamas juridinis asmuo), kuris pasibaigia, ir du ar daugiau esamų juridinių asmenų, kuriems pereina reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos (reorganizuojant dalyvaujantys juridiniai asmenys).

Padalijant dalyvauja vienas juridinis asmuo (reorganizuoja­mas juridinis asmuo), kuris pasibaigia ir kurio pagrindu įsteigiami du ar daugiau naujų juridinių asmenų. Esminiai prijungimo ir išdalijimo požymiai, kad nauji juridiniai asmenys neįsteigiami, o sujungimo ir padalijimo – nauji juridiniai asmenys įsteigiami. Reorganizuojamų su­jungimo ir padalijimo būdu juridinių asmenų dalyvių susirinkimas turi patvirtinti naujų juridinių asmenų steigimo dokumentus. Šiuo atve­ju juridinio asmens steigėju laikomi reorganizuojami juridiniai asmenys, dalyviais – reorganizuojamų juridinių asmenų dalyviai; stei­gimo sandoris nėra sudaromas. (Mikelėnas V., Bartkus G., Mizaras V., Lietuvos Respublikos civilinio kodekso komentaras, 2002,  p. 212-213)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.


Palikite komentarą