Archive for the ‘Įmonių reorganizavimas’ Category

Reorganizavimo sąlygos ir reorganizavimo ataskaita

This item was filled under [ Įmonių reorganizavimas ]

Reorganizavimo sąlygose turi būti nurodyta informacija apie visus juridinius asmenis, dalyvaujančius reorganizuojant, reor­ganizavimo būdai, pasibaigiantys ir tęsiantys veiklą juri­diniai asmenys, reorganizuoto juridinio asmens dalyvio tapimo tęsiančio veiklą po reor­ganizavimo juridinio asmens dalyviu tvarka (kaip ir kur turi kreiptis juridinio asmens dalyvis), sąlygos, kuriomis tampama kito juridinio as­mens dalyviu (pvz., akcijų keitimo sąlygos) ir terminai (koks [...]

Continue reading...

Juridinių asmenų reorganizavimo būdai

This item was filled under [ Įmonių reorganizavimas ]

Juridiniai asmenys gali būti reorganizuojami keliais būdais: Jungimo būdu: 1.1. Prijungimo; 1.2. Sujungimo. Skaidymo būdu: 2.1. Išdalijimo; 2.2. Padalijimo. Prijungimas – tai vieno ar daugiau juridinių asmenų prijungimas prie kito juridinio asmens, kuriam pereina visos reorganizuojamo juridinio asmens teisės ir pareigos. Sujungimas – tai dviejų ar daugiau juridinių asmenų susivieniji­mas į naują juridinį asmenį, kuriam [...]

Continue reading...

Juridinių asmenų reorganizavimas

This item was filled under [ Įmonių reorganizavimas ]

Reorganizavimas – tai juridinio asmens pabaiga be likvidavimo procedūros. Teisę priimti sprendimą dėl juridinio asmens reorganizavimo (įmonių reorganizavimo) turi juridinio asmens dalyviai ir teismas, kai tai numato įstatymas. Juridinio asmens dalyviai sprendimą dėl juridinio asmens reorganizavimo priima kvalifikuota balsų dauguma, kuri negali būti mažesnė nei 2/3 visų susirinkime dalyvaujančių dalyvių balsų. Konkretų balsų dydį nustato [...]

Continue reading...