Archive for the ‘Įmonių likvidavimas’ Category

Likvidatoriaus paskyrimas ir atšaukimas

This item was filled under [ Įmonių likvidavimas ]

Priėmus spren­dimą likviduoti juridinį asmenį privalo būti paskirtas likvidatorius. Jeigu juridinis asmuo likviduojamas remiantis CK 2.106 straipsnio 2 punktu, likvidatorių skiria teismas arba kreditorių susirinkimas. Kai juridi­nio asmens likvidavimo pagrindas yra CK 2.106 straipsnio 3 ar 7 punk­tas – likvidatorių skiria juridinio asmens dalyviai, tačiau atsižvelgiama į komentuojamo straipsnio 5 dalį. Jeigu juridinis asmuo likviduojamas [...]

Continue reading...

Juridinių asmenų likvidavimo pagrindai

This item was filled under [ Įmonių likvidavimas ]

Juridinio asmens likvidavimo pagrindai gali būti tik šie: 1.      juridinio asmens dalyvių sprendimas nutraukti juridinio asmens veiklą; 2.      teismo ar kreditorių susirinkimo sprendimas likviduoti bankruta­vusį juridinį asmenį; 3.      teismo priimtas sprendimas likviduoti juridinį asmenį vadovaujan­tis kodekso 2.131 straipsniu; 4.      teismo sprendimas likviduoti juridinį asmenį šio kodekso 2.70 straipsnyje nurodytais atvejais; 5.      laikotarpio, kuriam buvo įsteigtas [...]

Continue reading...

Įmonių likvidavimas

This item was filled under [ Įmonių likvidavimas ]

Juridinių asmenų (įmonių) likvidavimas – tai jų, kaip teisės subjektų egzistencijos užbaigimas. Likvidavimas gali būti savanoriškas, kai sprendimą nutraukti juri­dinio asmens veiklą priima juridinio asmens dalyviai. Pa­grindų sąrašas, kuriems esant juridinio asmens veikla nutraukiama, yra baigtinis. Pagal CK 2.106 straipsnį teismas ar kreditorių susirinkimas priima sprendimą likviduoti bankrutavusį juridinį asmenį. Teismas taip pat gali priimti [...]

Continue reading...